Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de VVV/RP website

1. Definities
Bezoeker = degene die rotterdam.info/ de Rotterdam Tourist Information (VVV/RP) website bezoekt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de VVV/RP website worden aangeboden.
VVV/RP = Rotterdam Partners te Rotterdam, Nederland.
VVV/RP website = de website van VVV/RP, zowel in het Nederlands als in andere talen; dit omvat alle pagina’s van de site.
Sitevoorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de VVV/RP website van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid
2.1 Door het bezoeken of op andere wijze gebruikmaken van de website van VVV/RP komt er een overeenkomst tussen de Bezoeker en VVV/RP tot stand. Op de overeenkomst zijn deze Sitevoorwaarden van ANVV met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing.
2.2 De Bezoeker moet deze Sitevoorwaarden aanvaarden; indien de Bezoeker deze Sitevoorwaarden niet aanvaardt, heeft de Bezoeker niet het recht de VVV/RP website te bezoeken of daarvan op enigerlei wijze gebruik te maken.
2.3 VVV/RP heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1 Alle Informatie, die op de VVV/RP website wordt aangeboden, is en blijft eigendom van VVV/RP of van leveranciers van VVV/RP. De Informatie is beschermd door rechten van het industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.
3.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV/RP -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de VVV/RP website en enige andere, welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk.
3.3 VVV/RP heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de VVV/RP website te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 VVV/RP staat er niet voor in dat de Informatie steeds juist en volledig is; VVV/RP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.
4.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.
4.3 VVV/RP is nooit aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie.
4.4 VVV/RP staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en VVV/RP vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.
4.5 VVV/RP is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de VVV/RP website.
4.6 Indien via de VVV/RP website transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is VVV/RP op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en VVV/RP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

5. Toepasselijkheid recht en geschillen
5.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en VVV/RP wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Rotterdam, Nederland, bevoegde rechter.
5.2 Indien deze Sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde Sitevoorwaarden (of een gedeelte daarvan) en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

6. Algemene VVV-voorwaarden
Daarnaast hanteert Rotterdam Partners de algemene VVV-voorwaarden.

Share