Algemene voorwaarden en Privacy statement

Algemene voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden

De Rotterdam City Card (hierna: de ‘City Card’) is een product van Stichting Rotterdam Partners. Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de contractuele relatie tussen u, de City Card-houder, en Rotterdam Partners vast te leggen. Door zich te abonneren op en/of het gebruik van de City Card stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’).

 

Gebruik van de City Card

Uw City Card wordt geactiveerd wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt. Eenmaal geactiveerd is deze geldig gedurende 6 maanden.

De City Card is strikt persoonlijk. Dit betekent dat nadat u uw City Card heeft geactiveerd, deze niet kan worden overgedragen aan een andere persoon. Het is ook niet toegestaan om de City Card te delen met een andere persoon of personen. De promoties en kortingen die worden aangeboden in samenwerking met de City Card kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties en/of kortingen. Elke voucher kan slechts één keer worden gebruikt.

 

Musea en attracties

Met de City Card krijgt u toegang tegen een gereduceerd tarief tot de aangesloten musea en attracties in Rotterdam gedurende de geldigheidsperiode van uw City Card. De City Card kan slechts één keer worden gebruikt bij elk museum of elke attractie. Voor sommige musea en attracties moet u vooraf online een tijdslot reserveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het reserveren van een tijdslot. De website en City Card informeren u over de musea en attracties waarvoor u een tijdslot moet reserveren.

Aangesloten musea en attracties kunnen een toeslag in rekening brengen voor speciale tentoonstellingen. Als een toeslag van toepassing is, wordt deze informatie vooraf duidelijk gecommuniceerd via onze website en de City Card. Dergelijke toeslagen worden niet vergoed door Rotterdam Partners.

 

Privacy Statement

Algemeen

Stichting Rotterdam Partners

Deze privacyverklaring is opgesteld door de stichting Rotterdam Partners. Onze contactgegevens zijn:

Adres:                  Korte Hoogstraat 31, Rotterdam (3011GK)

Telefoon:              010-7900140

E-mail:                  info@rotterdampartners.nl

KvK:                      24313403

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die betrokken is bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming zijn:

 

Naam:                                mevrouw J. Pietersma

Bedrijf:                               Stichting Rotterdam Partners

Bezoekadres:                    Korte Hoogstraat 31, Rotterdam (3011GK)

Postadres:                          Postbus 23514, Rotterdam (3001 KM)

Telefoon (algemeen):      010-7900140

E-mail (direct):                 privacy@rotterdampartners.nl

 

Informatieplicht

Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2024. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze corporate website (www.rotterdampartners.nl) worden geplaatst alsmede alle aan Rotterdam Partners gelieerde websites, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Dit zijn de gegevens die wij van je vragen, ontvangen of die je zelf kunt toevoegen als je dat wilt:

  • Voor- en achternaam, e-mailadres, land van herkomst. Deze gegevens gebruiken wij om je City Card te registreren en de taal van het product te kiezen.
  • Reisgezelschap en leeftijdsklasse: dit gebruiken wij om vast te stellen of men in aanmerking komt voor een ander typetoegangskaart tijdens het bestellen van toegangstickets, zoals een kinderticket of een groepsticket.
  • Bezoeken: als je een account in Mijn omgeving hebt aangemaakt, koppelen wij de locaties waar jouw City Card is gescand bij de controle op de geldigheid ervan aan de kaart ter registratie van het bezoek. Wij registreren deze bezoeken om ervoor te zorgen dat de locatie voor jouw bezoek een vergoeding afdraagt aan het goede doel.

 

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

ROTTERDAM PARTNERS moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op wettelijke grondslagen. Een daarvan is dat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Dit geldt bij de accountcreatie van de City Card. Ook geldt dit als je gebruik maakt van aanbiedingen of wilt deelnemen aan evenementen.

Daarnaast mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Zo analyseren wij jouw gegevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Op grond van ons gerechtvaardigd marketingbelang leggen wij profielen aan zodat wij onze aanbiedingen op onze website kunnen personaliseren. Dat doen wij door persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, zoals jouw gegevens uit de beveiligde omgeving van Mijn City Card, je surfgedrag op onze website, het aanklikken van favorieten, jouw boekingen, reserveringen en informatieverzoeken. Wij verwerken daarbij géén gevoelige gegevens zoals locatiegegevens. Je kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen deze profilering op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie onder “Bezwaar”).

De laatste grondslag waarop wij ons kunnen beroepen is toestemming. Zo sturen wij jou alleen onze elektronische nieuwsbrief wanneer jij uitdrukkelijk hebt aangegeven deze te willen ontvangen.

Tot slot zijn niet alle gegevens die wij verwerken herleidbaar naar jou. Voor onderzoek naar bezoeken in de stad over een bepaalde periode gebruiken wij bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens 6 maanden nadat de laatste scan is gedaan. Daarna worden de gegevens gepersonaliseerd

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo verplicht fiscale wet- en regelgeving ons om bepaalde financiële gegevens 7 jaar lang te bewaren.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Er zijn een paar uitzonderingen.

Zo is er een externe partij betrokken bij de werkzaamheden van Rotterdam Partners, die om die reden een rol speelt in de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn de zogenaamde “verwerkers”. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin precies is omschreven welke persoonsgegevens voor welk doel mogen worden verwerkt. Voor de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de “betrokkenen”) geldt dat Rotterdam Partners altijd als aanspreekpunt geldt is als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kan het zo zijn dat jij ons toestemming hebt gegeven jouw surfgedrag en voorkeuren te delen met derden. In dat geval is het mogelijk dat wij jou informatie geven of aanbiedingen doen als je de website van een derde partij bezoekt. Daarbij delen we geen andere persoonsgegevens dan jouw IP-adres.

 

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig toetsen.

De informatie op My City Card is niet rechtstreeks toegankelijk, noch voor medewerkers bij Rotterdam Partners, noch voor attracties waar jouw City Card is gebruikt. De gegevens van je City Card zijn niet openbaar zichtbaar, alleen voor jou binnen jouw profiel, dat wil zeggen de beveiligde omgeving van My City Card nadat je bent ingelogd.

Toetsing vindt in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test noodzakelijk maken.

 

Verwerkingen gebaseerd op je toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (grondslag), hebt u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wilt u uw toestemming intrekken dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor u uw toestemming intrekt. Het intrekken van uw toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken ten aanzien van u geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

 

Uitoefenen van je rechten

Op grond van de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens heb je een aantal rechten toegekend gekregen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. Daarnaast kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of het gebruik hiervan door ons te beperken.

Wanneer we je persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, ben je ook gerechtigd je toestemming weer in te trekken. In dat geval zullen we de verwerking van je persoonsgegevens moeten stoppen. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Het verzoek tot het uitoefenen van een van je rechten dien je in door een e-mail te sturen naar privacy@rotterdampartners.nl. Na ontvangst van je e-mail, sturen we je een ontvangstbevestiging waarin we je onder andere laten weten wanneer we je uiterlijk informeren over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven. Dit gaat niet automatisch, dus houd hier rekening mee.

Het indienen van een verzoek is gratis. Als je verzoek echter overduidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we besluiten je verzoek niet te behandelen en/of je een vergoeding van € 25,- per verzoek te vragen.

Voor meer informatie over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierop zijn ook voorbeeldbrieven gepubliceerd die je kan gebruiken voor de uitoefening van je rechten.